Próbny egzamin maturalny w naszej szkole

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Nowej Formule (od 2015 r.)Nasz Zespół Szkół im. S. Staszica przeprowadzi próbę od 2 do 8 kwietnia 2020 r.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie .mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych w Krakowie (www.oke.krakow.pl) w poniższych terminach.

Terminy próbnego egzaminu maturalnego

DataArkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia
(czwartek)
język polski (PP) · język polski (PR)
· fizyka (PR)
3 kwietnia
(piątek)
matematyka (PP) · matematyka (PR)
· filozofia (PR)
· język łaciński (PR)
· historia sztuki (PR)
· historia muzyki (PR)
6 kwietnia
(poniedziałek)
języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) · języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia
(wtorek)
· biologia (PR)
· wos (PR)
· geografia (PR)
· informatyka (PR)
8 kwietnia
(środa)
· chemia (PR)
· język litewski (PP)
· język białoruski (PP)
· język ukraiński (PP)
· historia (PR)
· język litewski (PR)
· język białoruski (PR)
· język ukraiński (PR)

Zasady oceniania

Jednolite w całym kraju zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną  przekazane dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie. Dyrektor  przekaże te dokumenty nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w dostępnej dla siebie  formie, np.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

  • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
  • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
  • w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, nastąpi przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom  już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (22 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

W egzaminie próbnym  mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, proszę o zgłoszenie tego w sekretariacie : tel. 83 3551128 w celu omówienia możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Skip to content