Informacja dla uczniów o zdalnym nauczaniu.

Informacja dla uczniów Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie oraz ich rodziców i opiekunów prawnych dotycząca obowiązkowego kształcenia na odległość w dniach  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.  związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

 Nauczyciele zweryfikują dotychczas stosowany programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość w zależności od nauczanego przedmiotu oraz odpowiadającej możliwościom technicznym nauczycieli i uczniów. W tym czasie Szkoła pracuje zgodnie z dotychczasowym planem, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem oraz wychowawcami  określają  tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: możliwości  techniczne uczniów i ich rodzin , równomierne obciążenie ucznia zajęciami w tygodniu , zróżnicowanie tych zajęć w poszczególnych dniach i możliwości psychofizyczne ucznia.

 Kontakty i konsultacje nauczyciela z rodzicami i uczniami odbywają się za pomocą środków elektronicznych ( telefon, mail, media społecznościowe )  w ramach utworzonych grup klasowych i przedmiotowych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku wątpliwości kontakt z  Dyrekcją Szkoły :  tel. 83 355 11 28

W swojej pracy, organizując uczniom kształcenie na odległość , przestrzegamy  zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem odpowiedniej zakładki na stronie szkoły ( www.zdalnelekcje.zsparczew.pl )  oraz za pomocą środków elektronicznych (  mail, media społecznościowe )  w ramach utworzonych grup klasowych i przedmiotowych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Zalecam wykorzystanie materiałów udostępnionych przez nauczyciela, oraz  tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), stron Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Ocenianie pracy ucznia

Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem zobowiązani są do zmodyfikowania przedmiotowych zasad oceniania umożliwiających  monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępów w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadzone nowe regulacje  pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych .

Uczniowie technikum  będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020 ( o terminie rozpoczęcia zostaną skutecznie poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem ) .

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Uczniowie , nauczyciele i rodzice mogą korzystać z pomocy  psychologiczno – pedagogicznej którą  zapewnia Pedagog Szkolny. Szczegóły  na stronie : www.zsparczew.pl  w zakładce : szkoła/pedagog  

Informacje dla maturzystów

Rodziców uczniów klasach maturalnych proszę o kontakt z wychowawcami klas i  zapoznanie się z wystawionymi propozycjami ocen na koniec roku szkolnego.  Informuję, że wszyscy uczniowie będą mieli możliwość poprawy ocen po wejściu w życie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego  ocenianie i klasyfikowanie w zaistniałych okolicznościach.                                                                                       

 Proszę o bieżące monitorowanie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły.                                                                          

Rodziców, jak i uczniów proszę o bieżące zgłaszanie do nauczycieli, wychowawców i dyrekcji problemów związanych z udziałem uczniów w procesie zdalnego kształcenia.                                                                                                                                     Bezpieczeństwo w sieci                                                                            

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zalecam przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli następujących zasad:

  1. Pamiętaj o stosowaniu aktualnego programu antywirusowego
  2. Twórz bezpieczne , skomplikowane hasła
  3. Unikaj nawiązywania w sieci relacji z nieznajomymi osobami
  4. Zwracaj uwagę , czy witryna z którą chcesz się połączyć ma certyfikat SSL
  5. Rozważ szyfrowanie dysku twardego
  6. Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail, nie pobieraj załączonych do nich plików
  7. Nie podawaj w Internecie żadnych prywatnych danych
  8. Zachowaj ostrożność przy  zezwalaniu aplikacjom na dostęp.

Skip to content