Internat

Misja internatu

Internat Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica w Parczewie, mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Internat jest placówką zapewniająca miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Nasi wychowankowie to dziewczęta i chłopcy pochodzący głównie ze środowisk wiejskich zgłaszający chęć nauki w Zespole Szkół oraz Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie.

Prowadząc szeroki zakres działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadaptować się w nieznanym środowisku z dala od rodziny. Zapewniamy równość szans, kształtujemy umiejętności pozwalające sprostać wymogom samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Oferujemy dobre warunki   zarówno do nauki jak i do  odpoczynku. Dbamy o różnorodność form spędzania czasu wolnego. Organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych takich jak: „Dzień chłopaka”, „andrzejki”, „mikołajki”, „walentynki”. Tradycją internatu stały się wspólne kolacje wigilijne. Każdego roku dbamy o bardzo uroczysty i podniosły klimat tej uroczystości. Wspólnie śpiewamy kolędy, składamy sobie życzenia i dzielimy się opłatkiem.

Dysponujemy własną stołówką w której wychowankowie korzystają  z całodziennego wyżywienia. W celu zapewnienia młodzieży poczucia bezpieczeństwa internat oraz jego najbliższe otoczenie jest całodobowo monitorowany.

Nasza młodzież aktywnie współuczestniczy w organizacji życia w internacie poprzez pracę w samorządzie – Młodzieżowej Radzie Internatu. Możliwość współdecydowania daje wychowankom poczucie sprawstwa zdarzeń, przyczyniając się tym samym do powstania przeświadczenia o wpływaniu na otoczenie i własne losy. Wspieramy ducha partnerstwa między wychowankami i wszystkimi pracownikami, między rodzicami a internatem, między środowiskiem lokalnym i internatem. Uważamy, że wychowanie jest procesem trwającym całe życie.

Wszystkie te czynniki składają się na szczególną, „rodzinną” atmosferę panującą w naszym internacie dającą młodzieży poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Tworzymy społeczność w której obowiązuje otwarta komunikacja, jasne są normy i reguły życia, a wszyscy członkowie wspólnoty ponoszą odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za swoją grupę oraz internat.

Informacje o internacie

Internat zapewnia młodzieży opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz całodzienne wyżywienie. Dzienny koszt wyżywienia wynosi 10 zł, miesięczny koszt czesnego wynosi 30 zł.

Wpłaty na wyżywienie należy uiszczać systematycznie do ostatniego dnia każdego miesiąca z góry na konto bankowe: ZS w Parczewie ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew nr 56 8042 0006 0000 0970 2000 0070 w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia. Wpłaty za czesne należy uiszczać do dziesiątego dnia każdego miesiąca u wychowawców Internatu.

Wychowanek internatu ma obowiązek posiadać strój nocny, miękkie obuwie, przybory toaletowe i środki higieny osobistej, pościel, którą należy co trzy tygodnie wymieniać na czystą.

Internat czynny jest od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 16.00 w piątek.

Uczeń korzystający z miejsca w internacie ma obowiązek przestrzegać regulaminu internatu, bezwzględnie wykonywać polecenia wychowawców, systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przestrzegać porządku dnia w internacie ze szczególnym uwzględnieniem czasu nauki własnej (16.00 – 18.00) oraz ciszy nocnej (22.00 – 6.00), uczestniczyć w dyżurach porządkowych oraz innych pracach na rzecz internatu i szkoły.

Wychowanek internatu ma obowiązek aktywnie uczestniczyć we wszystkich przejawach życia społeczności internatu, dbając, aby codzienny pobyt dla niego i innych współmieszkańców był bezpieczny, przyjemny, ciekawy, rozwijający, skierowany na dobro wspólne.

Rodzice wychowanków są indywidualnie i zbiorowo materialnie odpowiedzialni za ich wszelkie celowe lub spowodowane nieodpowiedzialnym, a także bezmyślnym zachowaniem zniszczenia mienia internatowego.

Podczas wywiadówek szkolnych, a także na specjalne wezwanie wychowawcy, kierownika internatu lub dyrektora szkoły, rodzice mają obowiązek systematycznych kontaktów celem otrzymania informacji o zachowaniu wychowanków na terenie internatu.

Nierespektowanie w/w ustaleń może spowodować utratę prawa do zamieszkania w internacie.

Regulamin Internatu

Wychowawcy

Renata Dziewulska-Tyborowska
Wychowawca internatu
Małgorzata Kozioł
Wychowawca internatu
Renata Sternik
Wychowawca internatu

Przyjęcia do internatu

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Internatu winien złożyć w sekretariacie szkoły kwestionariusz w nieprzekraczalnym terminie:

  • uczniowie mieszkający w Internacie do 20 lipca
  • uczniowie klas pierwszych

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

  • uczniom Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie
  • uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy
  • uczniom klas pierwszych
  • uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w internacie
  • uczniom z rodzin niepełnych, rozbitych, znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.

Do zameldowania ucznia potrzebny jest tymczasowy dowód osobisty lub, jeżeli nie posiada, oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia. Powyższy dokument należy dostarczyć do wychowawców w dniu zakwaterowania w Internacie.

Galeria

Kontakt

W trakcie trwania roku szkolnego rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 22.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem podanym przez wychowawcę lub zasięgać informacji w sekretariacie szkoły pod numerem 83 355 11 28.