O szkole

Stanisław Staszic (1755-1826)

Mottem szkoły są słowa Stanisława Staszica:

“Człowiek  jest materią na każde  dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z niego zrobi.”
W swej działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoła godnie wypełnia motto, jakie mu przyświeca. Oferuje szeroki zakres kierunków kształcenia, utrzymując przy tym wysoki poziom nauczania. Dowodem na to jest wiele osiągnięć uczniów w wielu dziedzinach. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne poprzez:

• umożliwianie poznania rozumienia świata i jego kultury,
• poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeb samodoskonalenia się,
• rozumienie innych ludzi i ich poglądów
• ujawnianie zdolności i zainteresowań
• przygotowanie do odpowiedniego współtworzenia świata i odnajdowania w nim własnego miejsca, samoidentyfikację narodową i kulturową
• kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej
• zdobycie wykształcenia

Szkoła zapewnia:

• opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
• poszanowanie praw ucznia
• opiekę pedagoga, którego praca koncentruje się na działalności wychowawczo – pedagogicznej w stosunku do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz mających trudności w nauce
• warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego

Szkoła wspiera:

• aktywność poznawczą i twórczą
• samowychowanie, samokształcenie oraz kierowanie własnym rozwojem
• rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych i przyjęte normy
• prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia