Zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 3. Zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r.

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. S. STASZICA W PARCZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

§ 1

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023 wynika z analizy:

 • potrzeb środowiska,

 • wniosków Rady Pedagogicznej,

 • decyzji organu prowadzącego.

§ 2

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie.

 2. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

2. Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna posiedzenie od wyboru protokolanta.

3. Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół o treści zgodnej z § 10 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.

5. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład Komisji.

6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 4

Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należą:

1) kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

2) prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnieniem następujących czynności:

– wyznaczenie protokolanta,

– przypomnienie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. Nr 119, s. 1),

– zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji uczniów do Szkoły,

– nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję.

§ 5

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należą:

1) weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

2) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.

§ 6

 1. Do technikum i szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej,

 2. Zespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie prowadzi nabór uczniów w systemie rekrutacji elektronicznej.

§ 7

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystej szkole podstawowej w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

§ 8

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.

 2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

§ 9

 1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.

 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty.

§ 10

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 • Egzamin ósmoklasisty,

 • Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

– oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy, technika.

 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 • Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:

– języka polskiego – mnoży się przez 0,35

– matematyki – mnoży się przez 0,35

– jednego wybranego przedmiotu na egzaminie – mnoży się przez 0,3

– języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

 • Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

– tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.,

d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§ 11

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się po 35 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

– dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – przyznaje się 30 punktów,

– bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

– dobrym – przyznaje się 20 punktów,

– dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

– dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zu ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§ 12

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1737).

§ 13

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie prowadzi nabór w systemie dziennym do:

 1. Technikum:

a) technik informatyk

b) technik usług fryzjerskich

c) technik elektryk

d) technik pojazdów samochodowych

e) technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie:

a) mechanik monter maszyn i urządzeń

b) operator urządzeń przemysłu szklarskiego

O przyjęciu do trzyletniej Szkoły Branżowej I stopnia decyduje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§ 14

 1. Do podania wygenerowanego w Elektronicznym Systemie Rekrutacji do szkoły należy dołączyć:

 2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej

 4. Kartę zdrowia i kartę szczepień

 5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

 6. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 7. Zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 10.

 8. Dwie podpisane fotografie legitymacyjne.

§ 15

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie informuje, że zgodnie z Umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wykonuje bezpłatnie badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – na terenie objętym zakresem swojego działania. Badania te finansowane są przez budżet województwa, a tym samym bezpłatne dla zainteresowanego ucznia do 18 r.ż. lub studenta.
W załącznikach poniżej publikujemy zestaw dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania ucznia w 2022 r.:

– informacja dotycząca badań uczniów – informacja dotycząca badań uczniów

– skierowanie na badanie profilaktyczne – skierowanie na badania profilaktyczne

– kartę badania podmiotowego – karta badania podmiotowego

– listę ośrodków z terenu województwa lubelskiego, w których można wykonać bezpłatne badania uczniów w roku 2022 – lista ośrodków, w których można wykonać badania

Jednocześnie informujemy, że ww. informacje znajdują się również na stronie WOMP CP-L w Lublinie: https://www.womp.lublin.pl/uslugi/badania-uczniow.html

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać:

 • pieczęć placówki dydaktycznej,

 • datę wystawienia skierowania,

 • imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,

 • informacje o kierunku kształcenia,

 • pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez ucznia lub ucznia i Opiekuna, jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, uczniowie i słuchacze tych szkół na badania powinni się zgłosić z:

 • oryginałem skierowania wystawionego przez szkołę opatrzonym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierającym jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,

 • dokumentem potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,

 • kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej) lub innych dodatkowych badań,

 • okularami, soczewkami kontaktowymi wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparatem słuchowym – w przypadku ich używania,

 • maseczką i długopisem.

WAŻNE!

Kandydaci/uczniowie niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań (w przypadku osób poniżej 16 roku życia rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim). Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.

§ 16

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

§ 17

Postanowienia końcowe

Informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1; 21-200 Parczew, tel. kontaktowy: 83 355 11 28

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zsparczew.pl lub listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 21 – 200 Parczew.

 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe.

 7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 10. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1; 21-200 Parczew.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat odbywa się w dniach od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 w szkole pierwszego wyboru.

 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie – 22 lipca 2022 r.

 4. Wydanie przez sekretariat Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2022r. do 26 lipca 2022 r.

 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu odbywa się w terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

 6. Nieprzedłożenie do 28 lipca 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego będzie równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w Zespole Szkół im. S. Staszica w Parczewie.

 7. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00.

 8. Do 3 sierpnia 2022r. rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły – Komisja sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do 3 dni od daty wystąpienia z wnioskiem przez rodzica.

 9. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do szkoły na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się w terminach określonych na stronie: Terminy rekrutacji

 10. W ciągu trzech dni rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej – dyrektor szkoły rozpatruje je do trzech dni od dnia złożenia odwołania przez rodzica.

 11. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 29 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

 12. Kandydaci do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 13. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Skip to content