Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkół im.Stanisława Staszica w Parczewie (ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew, tel: 083 355 11 28, fax: 083 355 11 28, email: sekretariat@zsparczew.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsparczew.pl/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-06.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Abramiuk, e-mail: sekretariat@zsparczew.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 83 355 11 28. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z października 2018r.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Każdy może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej , wskazanie,o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny (Zespół Szkół w Parczewie) powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli realizacja żądania będzie niemożliwa ww. terminie, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określa kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada utwardzony parking (bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych) z szerokim dojazdem do samych drzwi budynku. Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada podjazdy do hali sportowej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wewnątrz budynku zniwelowano różnice
w poziomach, aby ułatwić przemieszczanie się osobom niepełnosprawnych na danej kondygnacji. Brak jest jednak windy umożliwiającej poruszanie się osobom z ograniczeniami ruchowymi się pomiędzy kondygnacjami .

8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content