Atrakcyjny zawód

to klucz do sukcesu.

Atrakcyjny zawód

to klucz do sukcesu.

| O szkole

Mottem szkoły są słowa
Stanisława Staszica:
„Człowiek  jest materią na każde  dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z niego zrobi.”
W swej działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoła godnie wypełnia motto, jakie mu przyświeca. Oferuje szeroki zakres kierunków kształcenia, utrzymując przy tym wysoki poziom nauczania. Dowodem na to jest wiele osiągnięć uczniów w wielu dziedzinach. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

| Szkoła zapewnia

• Naukę języka obcego zawodowego
• Udział w projektach edukacyjnych
• Uzupełnianie braków edukacyjnych
w ramach zajęć wyrównawczych

• Wyposażone pracownie zawodowe
i przedmiotowe
• Bibliotekę szkolną z dostępem do internetu
• Halę sportową

• Możliwość zamieszkania w internacie
• Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

FACH TO NIE OBCIACH

DOŁĄCZ DO ZAWODOWCÓW!

| Kierunki kształcenia

| Szkoła branżowa I stopnia

Mechanik monter maszyn

i urządzeń

Klasa pod patronatem firmy “ELPAR”

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Klasa pod patronatem firmy
„Huta Szkła Tadeusz Wrześniak”

Ikony użyte na tej stronie stworzone przez Freepik.

| Zasady rekrutacji​

| Niezbędne dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół w Parczewie zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Podanie wygenerowane w Elektronicznym Systemie Rekrutacji.
  2. Dwie fotografie Kandydata/Kandydatki podpisane na odwrocie.
  3. Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
  4. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
  5. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonała wyboru czterech przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne do przeliczania ocen uzyskanych przez Kandydata/Kandydatki na świadectwie ukończenia szkoły.

| Przyjmuje się następujące wartości ocen

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty
Wynik egzaminu ósmoklasisty zostanie przeliczony na punkty
i dodany do sumy punktów za oceny.

| Galeria

| Dołącz do nas!

Jesteśmy przekonani, że przedstawiona propozycja naszej Szkoły pozwoli Wam na podjęcie trafnych decyzji. Wybierając naszą szkołę znajdziecie w niej dobre warunki do poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności. Znajdziecie u nas również życzliwą atmosferę i przyjaźń, która pozwoli Wam kiedyś stwierdzić, że wybór jakiego dokonaliście, był słuszny.

Accessibility