Działalność Rady Rodziców

Ze środków komitetu rodzicielskiego finansowane są różnego rodzaju imprezy odbywające się na terenie szkoły, ale nie tylko. Doceniając ciężką pracę i trud włożony w wypełnianie obowiązków szkolnych, rokrocznie przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki edukacyjne oraz wyróżniającym się zaangażowaniem w życie szkoły nagrody, których zakupu dokonuje się ze środków komitetu rodzicielskiego.

Przedstawiciele Rady Rodziców

Renata Piątek
Przewodniczący
Grzegorz Duda
Zastępca
Iwona Borzęcka-Łućko
Skarbnik
Małgorzata Gmitruk
Sekretarz

Każdy rodzic proszony jest do opłacenia składki
na komitet rodzicielski w kwocie 40 zł