KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY Nauczyciele bibliotekarze, zapraszają wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „#jesieńzksiązką” . Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Radę Rodziców. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym w bibliotece. Regulamin został również wysłany przez dziennik elektroniczny do każdego ucznia naszej szkoły.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „#jesieńzksiążką”

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

1. Konkurs fotograficzny „#jesieńzksiążką”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.

2. Organizatorami i koordynatorami Konkursu są nauczyciele bibliotekarze.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem potwierdzającym zasady Konkursu.

CELE KONKURSU §2

1. Głównym celem Konkursu jest kształtowanie kultury czytelniczej i wrażliwości artystycznej młodzieży. Popularyzacja pasji fotograficznej i czytelnictwa.

ADRESACI §3​

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.

HARMONOGRAM KONKURSU §4

1. Konkurs potrwa od 28 października 2021r. do 29 listopada 2021r. do godz. 13.00.

2. Do 6 grudnia 2021r. wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu.

WARUNKI KONKURSU §5

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

3. Każdy uczeń może złożyć do dwóch prac konkursowych.

4. Zdjęcia muszą zawierać w sobie motyw jesieni oraz elementy, związane z tematyką książki i czytelnictwa.

5. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: gosiawr@autograf.pl (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko autora, nazwę klasy lub przekazać do czytelni multimedialnej (sala 60) w takiej formie (np. zdjęcia w podpisanej kopercie – imię, nazwisko, klasa), żeby organizator nie miał problemu z określeniem autora prac. Fotografie można składać w postaci odbitek formatu co najmniej 13×18 cm.

6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

7. Obowiązujące kryteria oceny fotografii konkursowych to wartość artystyczna, jakość techniczna i oryginalność zdjęć.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły. 8. Prace przekazane na konkurs staja się własnością organizatora konkursu i nie będą zwracane autorom.

NAGRODY §6

1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

2. Nagrodą w Konkursie za zajęcie I, II i III miejsca będą upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE §7

1. Osoby przekazujące (nadsyłające) prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

2. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż dana osoba: jest jej autorem oraz, że przysługuje jej pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa.

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w bibliotece szkolnej.

Organizatorzy

Małgorzata Wróblewska

Skip to content