Komunikat w sprawie zmian w organizacji nauczania

                                                                            

Dyrektora Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w organizacji nauczania w okresie od dnia 30.11.2020 r. do dnia 03.01.2021 r.

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 30 listopada 2020 r. pkt  “3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”,

w Zespole Szkół  im. S. Staszica niżej wymienione zajęcia mogą być  realizowane w formie stacjonarnej :

  1. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego dla uczniów  wszystkich klas  Technikum .
  2. Konsultacje dla uczniów  klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy poszczególnych klas i szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

  Mirosław Kowalski

Skip to content