Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w Zespole Szkół w Parczewie

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w Zespole Szkół w Parczewie

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik usług fryzjerskich

Technik elektryk

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu odbywa się w terminie do 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

Skip to content