„SZKOŁA BEZ WAGARÓW 2022/2023”

  „SZKOŁA BEZ WAGARÓW 2022/2023”

REGULAMIN

 1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy i jej uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:
 3. Wychowawcy klas
 4. Pedagog szkolny
 5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 7. Nagrodą w konkursie są karnety na dni bez pytania.
 8. Frekwencja sprawdzana będzie przez pedagoga po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 5 dnia następnego miesiąca).
 9. Karnety otrzymują uczniowie, których zestawienie frekwencji za dany miesiąc
  w dzienniku Librus wynosi 100% (dwa karnety po jednym dniu) oraz klasa, która osiągnęła najwyższą frekwencję (jeden karnet dla całej klasy na jeden dzień). 
 10.  Czas pobytu uczniów na praktyce nie jest liczony do frekwencji (uczniowie będący na miesięcznej praktyce zawodowej nie otrzymują karnetów).
 11. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłaszane do 10- tego każdego miesiąca.
 12. W roku szkolnym 2022/2023 przyznawane będą nagrody indywidualne i klasowe
  w postaci karnetu za super frekwencję, który uprawniał będzie dni bez pytania i ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych i kartkówek w dowolnych, wybranych przez ucznia/klasę dniach. (w praktyce oznacza to, że klasa/uczeń nie może być w tych dniach pytany, może nie pisać kartkówki, a jeśli zdecyduje się ją pisać nie może otrzymać z niej oceny niedostatecznej; karnet nie zwalnia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów).
 13. Pedagog szkolny przygotowuje karnety i przekazuje wychowawcom klas, wychowawcy natomiast uczniom. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą odebrać karnet osobiście w gabinecie pedagoga.
 14. Dni bez pytania i ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych i kartkówek są dowolnymi dniami wybranymi przez ucznia/klasę, w przypadku uczniów, którzy otrzymali karnety indywidualne mogą to być również dwa kolejne dni.
 15. Karnet zachowuje swoją ważność przez okres całego roku szkolnego do chwili wykorzystania (oznacza to, że np. karnet z września może być wykorzystany w czerwcu)
 16. Nauczyciele są bezwzględnie zobowiązani do respektowania karnetów.
Skip to content