MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ Z POWIATU PARCZEWSKIEGO

             REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA

            ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ Z POWIATU PARCZEWSKIEGO

 

I. Organizatorzy:

      Organizatorem Międzyszkolnego  Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych (klasy ósme),
      gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie.
      Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele języków obcych w poszczególnych
       szkołach.

 

II. Adresat konkursu:

       W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych( klasy ósme), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
       z powiatu parczewskiego,  którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa u nauczycieli języka obcego
       w swojej  szkole.

 

III. Instytucje patronujące konkursowi:

       Starostwo Powiatowe w Parczewie.

 

IV. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie motywacji do nauki języków obcych;
 2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności językowych i zdobywania wiedzy
  na tematy związane z kulturą angielskiego obszaru językowego;
 3. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów;
 5. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami;
 6. Stworzenie uczniom szkół możliwości wykazania się wiedzą  i umiejętnościami posługiwania się językiem obcym
  poza terenem własnej szkoły.

 

V. Przedmiot oceny konkursowej:

        Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch częściach:

       1) przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat  w programie Power Point,

       2) przedstawienie nagrodzonych prezentacji na uroczystej Gali wręczenia nagród.

 

VI. Struktura i przebieg konkursu:

        Forma pracy konkursowej:

 1. praca multimedialna w programie Microsoft Power Point (nie mniej niż 8 i nie więcej niż 12 slajdów), prezentacja
  zapisana na płycie CD, jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko,
 2. do prezentacji należy załączyć część opisową lub głosową,
 3. pierwszy slajd prezentacji powinien zawierać imię i nazwisko wykonującego pracę, pełną nazwę szkoły, klasę,
  nazwisko opiekuna.

 

VII. Zasady oceny prac konkursowych:

       Praca ucznia – kategoria praca multimedialna- oceniana jest w skali pięciostopniowej (0-5) według następujących
        kryteriów:

 1. wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5),
 2. poprawność językowa oraz bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych (0-5),
 3. adekwatność zastosowanych form wyrazu-obraz, tekst, komentarz, muzyka, animacje –do przedstawianych treści (0-5),
 4. przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji/ogólne wrażenie estetyczne (0-5).

 

VIII. Wyłonienie finalistów i laureatów:

       1.Spośród nadesłanych prac multimedialnych Komisja wyłania finalistów, tj.  uczniów,  których prace uzyskały
          co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania oraz laureatów, których prace uzyskały największą liczbę punktów.

       2.Komisja poinformuje nauczycieli języka angielskiego oraz opublikuje listę laureatów i finalistów
           na stronie internetowej Organizatora.

 

IX. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

       1.Prezentacje należy przesłać do 26.03.2019. na adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
           ul. Wojska Polskiego 1 21-200 Parczew
, z dopiskiem Konkurs językowy.  Przesłane prace konkursowe zostaną
           ocenione przez Komisję powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie.

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 29 marca 2019 r.
 2. Uroczyste zakończenie i podsumowanie Konkursu połączone z wręczeniem nagród, zaświadczeń i dyplomów
  odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 04.04.2019 r. w czasie Dnia Otwartego Szkoły.
 3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej ZSP w Parczewie.

 

Postanowienia końcowe:

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
  Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora: www.zspparczew.pl

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: eve-7@wp.pl lub numer tel.: 503080958

 

 Opracowanie Regulaminu:

Nauczyciele języka angielskiego:  Kamila Wojciechowska-Domańska,  Kinga Dębowczyk

 

Tematy prezentacji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 

 1. The American Dream – a myth or reality?
 2. The greatest film makers.
 3. Get inspired and be successful- the influence of the slang on speaking.
 4. The author, the novelist or the director I admire the most.
 5. Book versus film adaptation.

 

Tematy prezentacji dla szkół podstawowych:

 

 1. The most interesting places in my city.
 2. British Royal Family.

 

 

Skip to content