Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Klasa objęta patronatem „Huty Szkła Tadeusz Wrześniak”. Absolwent wytwarza wyroby ze szkła, sporządza zestawy szklarskie i topi masy szklane, formuje wyroby ze szkła sposobem ręcznym i mechanicznym, wykańcza, zdobi oraz przetwarza wyroby ze szkła.

Okres nauki: 3 lata

Umiejętności zawodowe Operatora urządzeń przemysłu szklarskiego:

 • sporządzanie zestawów szklarskich i topienie w piecach mas szklanych, m.in. dobieranie surowców i maszyn szklarskich, obsługiwanie maszyn i pieców szklarskich oraz ocenianie jakości masy szklanej;
 • formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym (za pomocą form i wzorników) lub mechanicznym (z wykorzystaniem maszyn i urządzeń do formowania mas szklanych); 
 • wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła, w tym: odprężanie, hartowanie i obróbka termiczna szkła;
 • ocenianie jakości wyrobów gotowych;
 • konserwowanie maszyn i pieców szklarskich, lokalizowanie nieprawidłowości ich pracy, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • określanie parametrów i właściwości materiałów i surowców wykorzystywanych w przemyśle szklarskim;
 • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, z tym rozróżnianie schematów technologicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych  

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie po zdaniu odpowiednich egzaminów. Po ukończeniu absolwent może podjąć naukę w Szkole Branżowej II stopnia, dającej możliwość uzyskania tytułu technika i przystąpienia do matury . Kandydaci zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie.